Çiftçilere bu yıl için ödenecek zirai destekler belirlendi (2)

Ekinci Araç Sistemi’ne (ÇKS) mukayyet üreticilere bu sene için ödenecek tarımsal destekler belli oldu. Yetiştiricilere, 4 kamer ve gövde yaştaki buzağı amacıyla 500 lira bindi sağlanırken 22 ilde doğan buzağılar üzere ilave 200 teklik destek verilecek.

“2022 Yılında Yapılacak Zirai Desteklemeler ve 2023 yılında Uygulanacak Matbua ve Sertifikalı Tohum Tasarruf Desteklerine İlişkin Reisicumhur Kararı”, Resmi Gazete’birlikte yayımlandı.

Buna göre, Ekincilik Havzaları Üretim ve Terviç Modeli kapsamında ağızotu bitkileri desteğinde ÇKS’ye mukayyet arazileri üstünde anif yemleme çıkarmak için çokça yıllık ve bir tane almanak yemleme bitkileri ekimi yapan üreticilere ürünü hasat etmeleri kaydıyla destek sağlanacak.

Yem bitkileri üretim desteği, dekar başına görünmek amacıyla korunga üzere 90 lira, yegâne almanak ağızotu bitkileri amacıyla 60 teklik, silajlık ekilişler (çepel/cılız) amacıyla 60 liralık, sentetik çayır otlak üzere 150 lira, çok yıllık yem bitkilerinde kirli olanlar için 90 liralık, zayıf olanlar amacıyla bile 40 liralık ve silajlık ekilişler için 100 lira olacak.

Yer altı sularının az seviyede ve su kısıtı olduğunun Ekincilik ve Orman Bakanlığınca tayin edildiği havzalarda bu yıl ekilen ağızotu bezelyesi, fiğ, Macar fiği, burçak ve mürdümük üzere yem bitkisi desteğine ilave yüzdelik 50 bindi verilecek.

Hayvancılık destekleri

Hayvancılık alanında, programlı aşıları evet, 4 ay ve gövde yaşta, ilkine buzağılama yaşı yeryüzü aşkın 960 dolaşma yahut serencam iki buzağılama arası yer fazla 600 periyot olan ineklerin doğan buzağıları amacıyla efsanevi başına 500 lira destek sağlanacak.

Ağrı, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Muş, Kargaşa, Rize, Sivas, Şırnak, Trabzon, Tunceli ve Van’üstelik doğan buzağılar üzere ilave 200 lira ödenecek.

Soy kütüğüne kayıtlı buzağıların arttırma desteklemesi, Bakanlıkça belirlenecek ünite kıymet ve koşullar doğrultusunda yapılacak.

Döl Kontrolü Protokolü kapsamındaki boğalardan, eğreti tohumlama sonucu doğan buzağılara ilave 100 lira destek ödenecek.

Buzağı bindi şartlarını karşılayan buzağı başına ödeme vahit miktarlarının 20 başa kadar hacısı hocası, 21-100 başa büyüklüğünde yüzdelik 75’i, 101-500 mebde amacıyla yüzdelik 50’si ödenecek.

Çoban istihdamına 12 bin teklik bindi

Dişi mandalar amacıyla 500 teklik, gerçek kütüğüne kayıtlı kişmiri mandalar amacıyla arttırma 300 liralık, programlı aşılarının tamamlanması kaydıyla 4 ay ve cisim malaklar amacıyla 500 liralık, temel kütüğüne kayıtlı malaklar amacıyla da arttırma 300 liralık, eğreti tohumlamadan doğan malaklara ayrıca arttırma 500 teklik bindi ödenecek.

Islah amaçlı süt içerik analizi yapılan ve Bakanlıkça belirlenen benzin nitelik kriterlerini sağlayıcı müstear tohumlamadan doğan temiz sütçü yahut toplanmış soy her bir açık ağızlı üzere 100 liraya kadar destek verilecek.

En birkaç 1 mir, bildirme aşkın 50 mebde düve (manda dahil) alımına dahi Bakanlıkça belirlenecek düve bedelinin yüzde 40’ı güçlükle içinde doğma ve düve merkezlerinden temin edilen düvelere ise yüzde 50’si büyüklüğünde destekleme ödemesi yapılacak.

Hastalıklardan apaçık işletme desteği maya boğalar dışındaki 6 kamer cisim yaştaki eş hayvanat hariç, birlik sığırlar amacıyla hayvan sahiplerine 600 liralık ifa gerçekleştirilecek.

Ari sığır başına ifa ünite miktarları 500 başa büyüklüğünde birlik, 501 mir ve üst üzere yüzde 50’sine eşit mevrut tutarın ödenmesi vasıtasıyla uygulanacak. Ayrıca Onaylı Süt Çiftliği Sertifikası’na erbap işletmelerdeki cıbıldak işletme desteği alan tam sığırlar üzere arttırma 100 teklik destek verilecek.

Vekillik pusat sistemlerine kayıtlı, sıkı içinde doğma ve besi süresini tamamlamış ayvaz sığırlarını (manda dahil) mevzuatına makul kesimhanelerde kestiren, Bakanlıkça ırk ve tür bazında belirlenecek karkas ağırlığı kriterini sağlayıcı 1-200 mir için (200 çıban dahil) efsanevi başına çevrim ve vahit karşılık üzerinden 500 lira bindi ödenecek.

Küçükbaş hayvancılık desteklemelerinde, çoban istihdam desteği, 100 sarrafiye ve üzeri deneyli koyun dikbaşlı varlığına cemaat işletmelere yahut çobanlara 12 bin liralık namına ödenecek.

Damızlık kucak-muannit yetiştiricileri birliklerine uzuv yetiştiricilerin, Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı anaç kucak başına 50 teklik, deneyli muannit başına 50 teklik, kurnaz ankara keçisi başına arttırma 20 liralık, göçebe yetiştiricilerine bilgili koyun dikbaşlı başına ilave 2 liralık destek ödemesi yapılacak.

Bir esbak yılın bilgili koyun-dikbaşlı desteğini kayran ve tutma yılında kart koyun muannit sayısını artıran işletmelere, bir geçmiş yılın kuzu ve oğlaklarının, terviç yılında kart koyun, direngen vasfına ulaşanlarına Bakanlıkça belirlenen çoğalma oranını aşmamak kaydıyla efsanevi başına 200 liralık bindi ödenecek.

İpek böceği ve tiftik yetiştiricilerine destek

Moher ve Yapak Tarım Bey Kooperatifleri Birliğine (Tiftikbirlik) kapalı kooperatiflere, Maya Kucak Inat Yetiştiricileri Birliklerine veya Bakanlığa mukayyet yün el işi tesislerine müstahsil makbuzu karşılığında satan ve Moher Anahtar Sistemi (TKS) Vukuf Tabanı’na kaydettiren üreticilerine oğlak tiftiğinin kilogramına 70 lira, sermaye tiftiğin kilogramına 60 liralık, ikincil tiftiğin kilogramına 25 liralık, sözleşmeli istihsal kapsamında üretilen tiftiğe dahi arttırma 10 liralık ödeme yapılacak.

İpek böceği yetiştiriciliğinde ücretsiz döl sağlayıcı Koza Tarım Komutan Kooperatifleri Birliğine (Kozabirlik), dağıttığı kutu başına 240 lira, ürettiği gözyaşı ibrişim kurdu kozasını Kozabirlik/kooperatifleri veya hayatiyet alanı kozadan flatürle harir çekimi ve el işi olan tüzel kişilik vasıflarına haiz işletmelere satan yetiştiricilere, yaş kozanın kilogramına 160 teklik ifa gerçekleştirilecek.

Bakanlık Arıcılık Kayıt Sistemi’ne kayıtlı, suret birliği düzeyinde örgütlenmiş yetiştirici birlikleri ve/yahut müstahsil birliklerine unsur üreticilerine de arılı kapçık başına 30, organ olmayanlara 20 lira, Bakanlıktan üretim izni almış damızlık ana arı üreticilerinden satın alıp kullandıkları damızlık arı beyi başına 100 teklik bindi sunulacak.

Bakanlıkça programlanan aşı uygulamaları sonrasında oluşan atıklar için hayvan sahiplerine, büyükbaş efsanevi atıkları amacıyla 1400 liralık, küçükbaş hayvan atıkları üzere 250 lira atık desteği, hayvan hastalıkları ile savaş çerçevesinde Bakanlıkça belirlenen programlı aşılamalar ve hızma uygulamaları amacıyla uygulayıcılara büyükbaş efsanevi başına 2 lira, küçükbaş hayvan başına ise 1,5 lira destek ödemesi yapılacak.

Balıkçılık destekleri

Su ürünleri desteği çerçevesinde 350 bin kilogram karışma, alabalık için kilo başına 1 teklik, yıpranmamış türlere 3 teklik, merbut dizge üretime 2 lira, kilo üstü ala yetiştirilmesine ve sazana 1,5’ar liralık, midye üzere kilogram başına 50 kuruş destek sağlanacak.

10 bin adede kadar kuluçkahane damızlık alabalık desteği balık başına 60 liralık, arazi havuzlarda balık yetiştiriciliğine 30 bin kilogram dahil kilogram başına 2 teklik verilecek.

Hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi destekleri kapsamında Bakanlıkça makbul projeler için yetiştiricilere, kocabaş koruması amacıyla efsanevi başına 1000 teklik, küçükbaş korumaya efsanevi başına 150 lira, sığır pedigrili korumaya 1200 liralık, katışıksız korumaya kapçık başına 80 teklik, ibrişim kurdu korumaya kilogramda 170 lira, düzelti programındaki koyun, keçi ve yavrularına el elinde düzeltme elit sürüde efsanevi başına 150 teklik, ayak tabanı sürüde 100 teklik, halk elinde camız ıslahı (bilgili camız), boğa ve sene süresince doğuran anaç mandaya hayvan başına 2000 liralık, yıl zarfında doğurmayan anaç mandaya hayvan başına 1200 liralık, damızlığa hasrolunmak için seçilen evcil sığır (düve/tosun) efsanevi başına 1500 lira, damızlığa ayrılmayan için 1300 teklik, damızlık koca materyale (çalıştırıcı-teke) hayvan başına seçkin sürüde 350 teklik, aya sürüde 250 liralık destekleme yapılacak.

Sertifikalı kumpir tohumu kullanana 200 teklik bindi

Yurt içi sertifikalı nesil kullanım desteği çerçevesinde dekara aspir amacıyla 10 lira, kanola üzere 30 lira, süsen için 8 teklik, rüşvet, buğday, çavdar, tritikale, yulaf, çeltik amacıyla 50 lira, arık fasulye, yasmık ve yonca amacıyla 60 teklik, nohut için 50 lira, patates için 200 lira, fiğ, ağızotu bezelyesi, korunga ve soya fasulyesi amacıyla 45 liralık, yer fıstığı amacıyla 34 lira ifa gerçekleştirilecek.

Sertifikalı fide/fidan tasarruf desteği, antep fıstığı, koz, badem, mavi yemiş ve aronya amacıyla 400 lira, armut, ayva, elma, kiraz, nektarin, şeftali, erik, limon, mandalina, portakal, sarıerik, ekşi kiraz, zeytin, gayrı yemiş türleri ve asılı (nar ve muz dünya) için 280 teklik, sertifikalı çilek fidesi ile bostan tesisi üzere dahi dekar başına 400 liralık olacak.

Yurt süresince sertifikalı çocuk üreten/ürettiren ve sertifikalandıran, yetersiz içinde satışını gerçekleştiren, Bakanlık tarafından izinli tohumculuk kuruluşu akseptans edilen ÇKS’ye kayıtlı çiftçilere bu sene ürettikleri türlü sertifikalı tohumluklarla orijinal/asıl ve üstü tohumluklara üstelik türüne göre kilogram başına 0,1-5 liralık mikro içi sertifikalı soy sop üretim desteği ödemesi yapılacak.

Sertifikalı aşılı dikme başına 0,5 teklik, aşısız rekiz başına ise 0,25 liralık destek sağlanacak.

Çiftlik Saymanlık Marifet Ağı Sistemi’nin 81 ilde uygulanmasına bitmeme edilecek ve geçen yıl vasıta altına alınan 6 bin işletmeye, pres başına 600 lira ödenecek.

Zirai yayım ve danışmanlık desteği olarak, Bakanlıkça yetkilendirilerek zirai neşir ve danışmanlık hizmeti sunan başıboş tarım danışmanları ile tarım odası ve üretici örgütlerinde bildirme çok 5 tarım danışmanı koyulmak üzere istihdam edilen beher tarım danışmanı amacıyla 72 bin teklik ödenecek. Ödemeler 12 mahiye hizmet sunumuna tutkun adına karşılık iki dilim halinde yapılacak.

Söz konusu değişmeyen, 1 Karı 2022’den flört etmek için zaman bakımından yürürlüğe girdi.

Kararın hükümlerini Ekincilik ve Orman Bakanı yürütecek.

(Bitti)

Share: